Skip to content

Danh sách đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở của trường Đại học Công nghệ Thông tin năm 2019

Căn cứ Điều 12 của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Ngày 20/5/2019, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG.HCM đã họp và thống nhất đề cử danh sách các ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở năm 2019 như sau:

  1. GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm
  2. PGS.TS. Dương Anh Đức
  3. PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
  4. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh
  5. PGS.TS. Vũ Đức Lung
  6. PGS.TS. Đỗ Phúc
  7. PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân
  8. PGS.TS. Lê Trung Quân
  9. PGS.TS. Nguyễn Tuấn Đăng