Skip to content

HÀNH TRÌNH 10 NĂM làm luận án Tiến sĩ

HÀNH TRÌNH 10 NĂM làm luận án Tiến sĩ...

Ngày 10/9/2020, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin " trước Hội đồng bảo vệ Luận án Tiến sĩ của Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sau 10 năm phấn đấu hết sức nỗ lực và kiên trì theo đuổi hướng nghiên cứu mới với rất nhiều khó khăn, thách thức. Xin chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng và Thầy hướng dẫn PGS.TS Trần Vĩnh Phước