Skip to content

Kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 

Các mốc thời gian Xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

- 21/03/2023: Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ cho P.KHTC kiểm tra học phí.

- 24/03/2023: Phòng ĐTĐH/VPCCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ về Khoa/Bộ môn; đồng thời gửi email đến từng sinh viên.

- 27/3-04/04/2023: Khoa thông báo nhận đơn cứu xét của sinh viên và cho ý kiến vào đơn (điền vào file xử lý học vụ) gửi về P.ĐTĐH/VPCCTĐB.

- 05/4-07/4/2023: P.ĐTĐH/VPCCTĐB kiểm tra danh sách và cho ý kiến vào file XLHV

- 10/4-14/4/2023: Họp hội đồng XLHV.

- 17/4/2023Ra Quyết định danh sách sinh viên bị XLHV học kỳ 1 NH 2022-2023

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://fce.uit.edu.vn/ke-hoach-xu-ly-hoc-vu-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023/

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin