Skip to content

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo cập nhật thông tin thực tập Doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên đăng ký học phần thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 lớp SE501.O11 và SE501.O11.PMCL cập nhật thông tin thực tập doanh nghiệp vào các file sau từ nay đến ngày 22/09/2023.

Lớp SE501.O11: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18BLhcrZDx50Q2fSzJ2j7vLFv9M54w5O/edit#gid=1494357928

Lớp SE501.O11.PMCL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JF4Q7iZQzDlNJougFv7mwAABBrPpqaQL/edit#gid=1538507265

Thông tin chi tiết: http://se.uit.edu.vn/vi/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin