Skip to content

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách Hội đồng chấm báo cáo Thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách hội đồng chấm báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

Thời gian: 08h00 thứ 3 ngày 18/01/2022

Hình thức: Online trên MS Team 

DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.M11.PMCL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uLCWRDP2-bUefjt9KyvRaZivm675xi29/edit?usp=sharing&ouid=113809615808199101532&rtpof=true&sd=true

DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.M11: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HZm_Ca3XLSzRAVMvROInoYfptOfbwWa9/edit?usp=sharing&ouid=113809615808199101532&rtpof=true&sd=true

Sinh viên vui lòng nộp báo cáo thực tập lên MS Team trước khi báo cáo ngày (trước 18/01/2022).

Đặt tên theo định dạng: <STT trong danh sách>. <MSSV>_<Họ tên>  (Ví dụ: 02. 18521234_NguyenVanA)

Mã MS Team cho từng hội đồng

Hội đồng 1: zvpctuv

Hội đồng 2: 1lf603k

Hội đồng 3: f50be2l

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://se.uit.edu.vn/vi/tin-tuc-3/thong-bao-hoc-vu/2021-2022.html

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin