Skip to content

Kỹ thuật phần mềm

Tổng quan ngành Kỹ thuật Phần mềm

1.1 Mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo hướng đến đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao đạt trình độ khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực ngành công...