Skip to content

Nhóm sinh viên ngành An toàn Thông tin có  công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế RIVF 2022

Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, Bùi Công Nguyên Khoa - Tô Thị Mỹ Âu và nhóm nghiên cứu InSecLab đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế “RIVF 2022 - 16th international Conference on Computing and Communication Technologies”. Đây là một trong những hội nghị khoa học uy tín về lĩnh vực Công nghệ Truyền thông và Điện toán, được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) vào tháng 12.2022.

Bài báo “Cyber Threat Intelligence for Proactive Defense against Adversary in SDN-assisted IIoTs context” được ThS. Nghi Hoàng Khoa và ThS. Phan Thế Duy hướng dẫn. 

Đây là đề tài nghiên cứu được Nguyên Khoa - Mỹ Âu (sinh viên ngành An toàn thông tin) thực hiện dưới sự hướng dẫn của 2 thầy trong thời gian bạn tham gia nghiên cứu về công nghệ mạng SDN và an toàn, bảo mật thông tin tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (InSecLab).

Abstract: In large-scale networks like the Industrial Internet of Things (IIoT), it is more important to monitor and enforce the security policy within an appropriate time due to the continuous widespread of cyberattacks. This is a tough challenge in traditional network architecture; thus, each network element's network management is unsuitable for a dynamic network with diverse types of devices in IIoT. In this context, Software-Defined Networking (SDN) is considered as enabling technology for flexible network management through programmability from a centralized controller. This work performs an experimental study on applying Cyber Threat Intelligence (CTI) to consecutively update the signatures of malicious actors from threat-hunting organizations to prepare the network defense strategy for IIoT networks. Such intelligence of network defenders from CTI is used as indicators to uncover the presence of malicious actors in the network. They are promptly transformed to security flow rules by the OpenFlow application through the SDN controller. The experimental results on the SDN environment show that this approach can help automatically generate and enforce security policy to protect the large-scale network against adversaries efficiently.

Hội nghị RIVF là một hội nghị quốc tế Công nghệ Truyền thông và Điện toán, là sự kiện khoa học quốc tế lớn quy tụ các nhà khoa học, nghiên cứu trong lĩnh vực điện toán và truyền thông ở Việt Nam và thế giới đồng hành “Nghiên cứu – Đổi mới và Tầm nhìn cho tương lai” (Reseach, Innovation and Vision for the future, viết tắt là RIVF). Hội nghị RIVF được liệt kê vào danh sách các hội nghị uy tín theo đề xuất của SCOPUS and ISI Web of Science. RIVF đã trải qua 15 lần tổ chức và năm 2022 là lần tổ chức thứ 16. 

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/inseclab/posts/pfbid0aqLp3bL2aQAJuz9BphLRpA8WQGWZG1C32uPdhqDQsishXRNnfMFyphdi57aTejUhl

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin