Skip to content

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Các bạn sinh viên nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến16g30 ngày 13/3/2020.
Địa điểm: Phòng A.101 (phòng Công tác Sinh viên)

Link thông báo chi tiết, sinh viên xem tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-nop-ho-so-mien-giam-hoc-phi-tro-cap-xa-hoi-ho-tro-cho-sinh-vien-khuyet-tat-dan-5

Tất cả các biểu mẫu, mẫu đơn, sinh viên xem tại https://ctsv.uit.edu.vn/bieu-mau
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại https://forum.uit.edu.vn/node/542327