Skip to content

Quyết định v/v chọn mẫu biểu trưng chuẩn (logo) mới của trường Đại học CNTT

Ngày 09/11/2012, Hiệu trưởng trường Đại học Công Nghệ Thông Tin đã ký quyết định về việc chọn mẫu biểu trưng chuẩn để sử dụng trong các hoạt động của trường Đại học Công Nghệ Thông Tin. Đây cũng là logo mới của trường, sẽ được sử dụng chính thức trong các biểu mẫu, website và các hoạt động của trường.

Xem chi tiết quyết định tại đây.

Logo UIT