Skip to content

Talk show Global Citizen

Một công dân toàn cầu sẽ cần phải: độc lập, chủ đông, quan tâm đến cộng đồng, hiểu cách thế giới vận hành và tôn trọng sự khác biệt. Thêm vào đó, những kỹ năng một công dân toàn cầu cần có là: kỹ năng lãnh đạo (bản thân và người khác), kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng Internet và đặc biệt là ngôn ngữ, v.v.

Talkshow này nhằm mục đích tăng cường vốn từ vựng và ngữ pháp liên quan đến chủ đề và cung cấp môi trường chủ động để thực hành các kỹ năng tiếng Anh cho học sinh, cùng với sự trợ giúp từ điều phối viên nước ngoài.

Talkshow sẽ diễn ra vào lúc: 09:00, ngày 16/5/2021, tại Microsoft Teams.