Skip to content

Thông báo đăng ký đề tài Khóa luận Tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023 - 2024

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp lớp SE505.O11.PMCL đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp (điểm TBCTL >=6.5 và sô tín chỉ chưa đạt trong chương trình đào tạo <=8) và có nhu cầu làm Khóa luận tốt nghiệp, đã liên hệ giảng viên hướng dẫn và có đề tài Khóa luận tốt nghiệp thì làm đề cương chi tiết và nộp vào thư mục sau từ nay đến ngày 15/09/2023.

Đề cương Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023 - 2024

Tham khảo mẫu đề cương chi tiết KLTN trên mục "Biểu mẫu" : Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp

Mọi thông tin chi tiết xem tại: http://se.uit.edu.vn/vi/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/1535--thông-báo-đăng-ký-đề-tài-khóa-luận-tốt-nghiệp-đợt-1-năm-học-2023-2024.html

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin