Skip to content

Thông báo danh sách đăng ký đề tài đồ án 1 và đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm, trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kết quả đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

Danh sách đăng ký đề tài Đồ án 1: DS đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 nh 2021 - 2022

Danh sách đăng ký đề tài Đồ án 2: DS đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 nh 2021 - 2022

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài từ nay đến 25/12/2021.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/WeeivY

 

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin