Skip to content

Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022

- 15/8/2022 – 28/8/2022: Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

- 1/9/2022-7/9/2022: Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có

- 8/9/2022-14/9/2022: Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

- 16/9/2022: Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 03 năm 2022

Lưu ý: Sinh viên đại trà liên hệ phòng Đào tạo Đại học, sinh viên chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến liên hệ Văn phòng Các Chương trình Đặc biệt nếu có thắc mắc.

 Sinh viên đóng Lệ phí xét tốt nghiệp trực tiếp tại phòng KHTC (A.113).

Thông tin chi tiết: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/ke-hoach-xet-tot-nghiep-dot-3-nam-2022

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin