Skip to content

Thông báo lần 2 về việc chỉnh sửa thông tin trên văn bằng kỹ thuật viên

Phòng ĐTSĐH&KHCN xin gửi thông báo lần 2 về việc chỉnh sửa thông tin trên vằn bằng Kỹ thuật viên, xin vui lòng xem thông báo trong file đính kèm

Thời gian nhận hồ sơ chỉnh sửa: từ ngày 01/11/2014 đến hết ngày 01/12/2014