Skip to content

Thông báo lịch xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó Giáo sư năm 2022

Căn cứ Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08/4/2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2022, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thông báo đến các đơn vị lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 như sau:

1. Ngày 06/5/2022: Hạn cuối các ứng viên ghi tên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Trường ĐHCNTT.

2. Ngày 20/5/2022: Hạn cuối cùng Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) của Trường gửi hồ sơ và Quyết định thành lập HĐGSCS, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng, Danh sách ứng viên đăng ký và Lịch xét của Hội đồng về Văn phòng HĐGSNN.

3. Ngày 27/5/2022: Văn phòng HĐGSNN tập hợp danh sách các HĐGSCS và thông báo trên trang thông tin điện tử của HĐGSNN.

4. Từ 01/6 đến 15/6/2022: Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

5. Ngày 30/6/2022: Hạn cuối ứng viên nộp 03 bộ hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại HĐGSCS của Trường. Các ứng viên không phải giảng viên cơ hữu của Trường nộp thêm đơn ghi rõ nguyện vọng xin nộp hồ sơ và xét ở HĐGSCS của Trường (qua Phòng TC-HC) . Đồng thời, các ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh (Mẫu số 1, phụ lục II- Ban hành kèm theo Công văn số: 32 /HĐGSNN ngày 20/5/2021 của Chủ tịch HĐGS nhà nước ) lên trang Thông tin điện tử của HĐGSNN.

6. Từ 01/7 đến 25/7/2022: HĐGSCS Trường họp xét hồ sơ đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022.

7. Từ 05/8 đến 1 5/8/2022: Nộp hồ sơ cho HĐGSNN.

Cụ thể về hình thức, đơn đăng ký, xin mời xem các tập tin đính kèm.