Skip to content

Thông báo quyết định Công nhận kết quả đánh giá Điểm rèn luyện sinh viên học kỳ II Năm học 2020 - 2021

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM); 

Căn cứ Quyết định 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc ĐHQGHCM về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc ĐHQG-HCM; 

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-ĐHCNTT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM; 

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 30 tháng 09 năm 2021 của Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin;

Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện sinh viên và Trưởng phòng Công tác Sinh viên. 

Trường Đại học Công nghệ Thông Tin thông báo kết quả đánh giá Điểm rèn luyện sinh viên học kỳ II Năm học 2020 - 2021 cho 6.278 sinh viên (theo danh sách đính kèm) gồm các loại sau: 

  • Loại Xuất Sắc: 2.800 sinh viên với tỷ lệ 45% 

  • Loại Tốt: 1.188 sinh viên với tỷ lệ 19% 

  • Loại Khá: 1.403 sinh viên với tỷ lệ 22% 

  • Loại Trung bình: 887 sinh viên với tỷ lệ 14% 

Mọi thông tin chi tiết xem tại: 

PDF icon ds-kq-drl-sv-hk2-2020-2021-1.pdf

PDF icon 576_qd_dhcntt-30_9_2021.pdf

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin