Skip to content

Thông báo Thời khóa biểu (dự kiến) và kế hoạch đăng ký học phần Học kỳ 3 năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo Thời khóa biểu (dự kiến) và kế hoạch đăng ký học phần Học kỳ 3 năm học 2022-2023 như sau:

Đợt 1: Đăng ký chính từ ngày 01/6 – 8/6

Đợt 2: Đăng ký hiệu chỉnh từ ngày 14/6 – 16/6

Các bạn tham khảo lịch dự kiến và đăng ký học cho phù hợp.

Lưu ý:

Trong trường hợp đặc biệt sinh viên muốn đăng ký vượt quá số tín chỉ tối đa phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

Trân trọng.

Các file đính kèm: 

Tập tin tkb_du_kien_hk_3_nh_2022-2023.xlsx

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://student.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-thoi-khoa-bieu-du-kien-va-ke-hoach-dang-ky-hoc-phan-hoc-ky-3-nam-hoc-2022-2023

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin