Skip to content
 • Tiếng Việt
 • English

Thông báo về việc Khảo sát Học kỳ Hè năm học 2023-2024

Chào các bạn sinh viên.

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên trong học kỳ hè năm học 2023-2024, P.ĐTĐH thông báo đến các bạn có nhu cầu cần học tham gia khảo sát mở lớp.

Sinh viên đăng nhập http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/khaosat đề nghị mở lớp có nhu cầu cần học.

Thời gian khảo sát từ ngày 20/5 – 25/5/2024.

Kết quả khảo sát sẽ được P.ĐTĐH xem xét mở môn học cho sinh viên đăng ký trong học kỳ hè 2023 – 2024.

Lưu ý: sinh viên vẫn phải đăng ký học phần chính thức theo thông báo của P.ĐTĐH, kết quả mở môn sẽ căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học phần thực tế.

 1. Học kỳ hè có một số đặc điểm chính như sau:

  • Lớp lý thuyết:

   • Kéo dài tối đa trong 05 tuần + 01 tuần dự trữ

   • Học trực tiếp 2/3 tổng số tiết lý thuyết của môn học, học 02 buổi/tuần

    • Môn học có 1 hoặc 2 tín chỉ: học trực tiếp 2 tiết/buổi

    • Môn học có 3 tín chỉ: học trực tiếp 3 tiết/buổi

    • Môn học có 4 tín chỉ: học trực tiếp 4 tiết/buổi

   • Học trực tuyến 1/3 tổng số tiết lý thuyết của môn học

  • Học thực hành:

   • Bắt đầu sau lớp lý thuyết 01 tuần

   • Kéo dài tối đa trong 04 tuần + 01 tuần dự trữ

   • Học trực tiếp 2/3 tổng số tiết thực hành của môn học

   • Học trực tuyến 1/3 tổng số tiết thực hành của môn học

   • Mỗi buổi thực hành có 5 tiết học

  • Thi thực hành được tổ chức sau khi đã học đủ số tiết thực hành theo quy định.

  • Không tổ chức kiểm tra lý thuyết giữa kỳ.

 2. Quy định về việc đăng ký học phần trong học kỳ hè:

 • Khoản 1 Điều 12: Lớp học phần được mở nếu số lượng sinh viên đăng ký tối thiểu là 70 sinh viên đối với các môn học Đại cương và các môn học Cơ sở ngành học chung toàn Trường.

 • Mục b Khoản 1 Điều 14 trong học kỳ hè:

  •     Tổng số tín chỉ đăng ký không được vượt quá 12 tín chỉ.

  •     Sinh viên được đăng ký học mới, học lại và cải thiện điểm nếu có nhu cầu. Trường thực hiện mở lớp đủ sĩ số theo quy định, không mở lớp sĩ số ít.

Trong trường hợp đặc biệt sinh viên muốn đăng ký vượt quá số tín chỉ tối đa phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

 1. Học phí:

Sinh viên đóng học phí theo thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://student.uit.edu.vn/thong-bao-vv-khao-sat-hoc-ky-he-nam-hoc-2023-2024 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin