Skip to content

Thông báo về việc nộp Khóa luận tốt nghiệp HK1, 2021-2022 (bản hoàn chỉnh) khoa Kỹ thuật Máy tính

- Sinh viên xem quy trình nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp sau khi bảo vệ cho Trường: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-viec-thay-doi-quy-trinh-nop-khoa-luan-tot-nghiep-sau-khi-bao-ve-truoc-hoi-dong

 

- Sinh viên nộp thêm file báo cáo Khóa luận tốt nghiệp cho Khoa gồm có các nội dung sau: Báo cáo khóa luận (pdf và docx), Trình bày (powerpoint), Bản thiết kế phần cứng (nếu có), Bản thiết kế phần mềm (nếu có), Video chạy demo:

+ Link nộp: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOlitu7YYVU8iXgWAwRPnnbOtMHREjLCuShGFS7M2Bg8nZKg/viewform

+ Link kiểm tra: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VQDWZlAXIMyTyv4a1lRBR8n7VRWPZWBNkMWpDXZofKg/edit?resourcekey#gid=896762508

- Sau trang bìa phụ cuốn KLTN có trang Thông tin hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên xem số quyết định thành lập hội đồng để điền thông tin vô trang này:

+ Chất lượng cao: Quyết định số 62/QĐ-ĐHCNTT ngày 14 tháng 02 năm 2022.

+ Chính quy đại trà: Quyết định số 66/QĐ-ĐHCNTT ngày 14 tháng 02 năm 2022.

Lưu ý: Hạn nộp KLTN đến hết ngày 23/02/2022. Sinh viên khi hoàn thành công tác nộp KLTN cho Trường thì hệ thống mới cấp quyền cho khoa cập nhật điểm KLTN.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://ktmt.uit.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/1514-thong-bao-v-vi-c-n-p-khoa-lu-n-t-t-nghi-p-hk1-2021-2022-b-n-hoan-ch-nh

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin