Skip to content
Chúc mừng đội tuyển UIT đã đạt giải 3 ACM/ICPC Asia HCMC cho Việt Nam

Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của ĐHQG-HCM về công tác nhân sự

Thông báo số 83 /TB-ĐHCNTT-TCHC về việc triển khai chỉ đạo của ĐHQG-HCM về công tác nhân sự 

Danh sách tham dự xem chi tiết tại đây.

 

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường ĐH CNTT.