Skip to content

Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1, năm học 2016-2017

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, phòng Thanh tra-Pháp chế-Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên như sau:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/12/2016 đến ngày 20/01/2017

- Đối tượng áp dụng: Sinh viên (SV) đại học hệ chính quy đang học tại Trường.

- Hình thức: Khảo sát online, SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào hệ thống daa.uit.edu.vn và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống. Quá thời hạn trên, nếu SV nào chưa tham gia thực hiện khảo sát, Nhà trường sẽ có hình thức xử lý theo quy định.

- Số lượng khảo sát:

+ Đối với SV đăng ký từ 4 môn học trở xuống phải thực hiện khảo sát tất cả số môn học đã đăng ký.

+ Đối với SV đăng ký trên 4 môn học phải thực hiện khảo sát ít nhất 50% số môn học đã đăng ký.

Tập tin đính kèm: