Skip to content

Thông báo v/v thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Kính gửi Quý Thầy cô các văn bản liên quan đến công tác thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp:

1. Công văn số 2102/BGDĐT-NCCBQLCSGD ngày 13/05/2016 của Bộ GDĐT về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) và Giảng viên chính (hạng II) năm 2016.

2. Công văn số 1108/ĐHQG-TCCB ngày 09/06/2016 của Đại học Quốc gia về kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) và Chuyên viên chính (hạng II) năm 2016 của ĐHQG-HCM.

3. Các phụ lục kèm theo: 

Mẫu số 1a,1b

Mẫu số 2

Mẫu số 3a,3b