Skip to content

Truyền thông & Mạng máy tính

Tổng quan ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

Hiện nay lĩnh vực đào tạo nhân lực Công nghệ Thông tin tại Việt nam đang là một lĩnh vực đòi hỏi có sự thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo một cách cấp bách. Với việc phát triển nhanh chóng của...