Skip to content

CÁC THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN THI CỦA NĂM NHẤT

Văn phòng Các chương trình đặc biệt trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên OEP trong tuần thi của năm nhất. 

  1. Các lớp thực hành của BCU sẽ học bình thường theo lịch
  2. IE229.L21.CNCL

Từ ngày 05/4/2021 đến 10/4/2021 là thời gian thi cuối kỳ 1 của khóa 2020, theo kế hoạch thì sinh viên các lớp được nghỉ.

Tuy nhiên, vì lớp Artificial Intelligence (IE229.L21.CNCL) bắt đầu muộn nên ngày 05/4/2021 sinh viên vẫn học bình thường tại phòng C107.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/hcmuit.oep/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin