Skip to content

Công nghệ thông tin

Tổng quan ngành Công nghệ Thông tin

1.1 Mục tiêu đào tạo Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin đào tạo những cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khỏe tốt; có đủ kiến thức, năng lực để vận hành, quản lý, và phát triển các...