Skip to content

Đề thi/đáp án khối A các năm

Năm Môn Đề Thi Đáp án
2013 
Toán    Đề thi Đáp án
               Lý           Đề thi Đáp án
  Hóa Đề thi Đáp án
2012 
Toán    Đề thi Đáp án
               Lý           Đề thi Đáp án
  Hóa Đề thi Đáp án
2011   Toán    Đề thi Đáp án
               Lý           936, Mã 683, Mã 157, Mã 269, Mã 817           Đáp án chung
  Hóa 318, Mã 482, Mã 641, Mã 273, Mã 758 Đáp án chung
       
2010 Toán   Đề thi  Đáp án
  136, Mã 485, Mã 357, Mã 642, Mã 716, Mã 927            Đáp án chung
  Hóa 419, Mã 596, Mã 684, Mã 253, Mã 728, Mã 815  Đáp án chung
       
2009 Toán Đề thi  Đáp án
   Lý 135, Mã 486, Mã 257, Mã 629, Mã 742, Mã 915  Đáp án chung
  Hóa 175, Mã 327, Mã 438, Mã 596, Mã 742, Mã 825  Đáp án chung
       
2008 Toán Đề thi  Đáp án
  128, Mã 230, Mã 319, Mã 457, Mã 761, Mã 905  Đáp án chung
  Hóa 263, Mã 329, Mã 518, Mã 605, Mã 794, Mã 931  Đáp án chung
       
2007 Toán Đề thi  Đáp án
  135, Mã 217, Mã 346, Mã 593, Mã 689, Mã 847  Đáp án chung
  Hóa 182, Mã 429, Mã 537, Mã 748, Mã 863, Mã 930  Đáp án chung