Skip to content

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka – Lần thứ 22 năm 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:

– Duy trì, nâng chất sân chơi học thuật truyền thống của sinh viên Thành phố, qua đó tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên cả nước.
– Góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất và cuộc sống.

2. Yêu cầu: Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên gửi tham gia Giải thưởng phải đảm bảo các yêu cầu, cụ thể như sau:

– Được Hội đồng khoa học, chuyên môn của đơn vị thẩm định và tuyển chọn gửi đi tham dự Giải thưởng.
– Hồ sơ tham dự phải có tính khoa học, tính mới, tính sáng tạo và có định hướng ứng dụng thực tiễn.
– Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học.
– Thực hiện đúng thể lệ Giải thưởng, đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN:
1. Đối tượng:

– Sinh viên hiện đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên toàn quốc đều có quyền đăng ký tham gia theo hình thức cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 05 sinh viên).

2. Số lượng:

– Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 01 hoặc nhiều đề tài/công trình.
– Mỗi đơn vị gửi tối đa 10 đề tài cho một lĩnh vực.

3. Thời gian nộp đề tài:

– Đoàn trường và Phòng Đào tạo SĐH&KHCN sẽ tổ chức sơ tuyển để lựa chọn các đề tài tham gia vòng thi cấp thành

– Các nhóm nộp đăng ký tại https://bit.ly/3gNTpnO ( tổng hợp 1 file PDF) trước ngày 10/09/2020 .

– Hỗ trợ: Anh Hiệp ( Bí thư Đoàn trường) : 083.23.89.904. Email: vpdoan@uit.edu.vn

– Công bố kết quả xét duyệt: 20/09/2020.

– Đoàn trường hoàn chính hồ sơ và nộp về Thành Đoàn: trước 30/09/2020

III. THÔNG TIN, THỂ LỆ

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn tại file kế hoạch và thể lệ đính kèm

Website: http://eureka.khoahoctre.com.vn/