Skip to content

Kế hoạch triển khai thi hành các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Thực hiện Công văn số 1862/BGDĐT-PC ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 872/ĐHQG-TTPC ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc thực hiện kế hoạch triển khai thi hành các văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp 10, Quốc hội khóa XIII, nay Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) tổ chức triển khai thi hành các văn bản luật theo kế hoạch cụ thể xem trong file đính kèm.

 

Xem các văn bản Luật tại đây.

Tập tin đính kèm: