Skip to content

PTN Truyền thông Đa phương tiện tổ chức buổi giới thiệu về các hướng nghiên cứu cho sinh viên

Ngày 23.05.2012, Phòng thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện (MMLab@UIT) đã tổ chức buổi giới thiệu về các hướng nghiên cứu cho sinh viên. Thông tin chi tiết về các nội dung đã trình bày,  cũng như demo, xem tại website: https://sites.google.com/a/uit.edu.vn/vnu-mmlab/home.