Skip to content

Sau ĐH - NCS

Đào tạo Thạc sĩ An toàn Thông tin

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1 Mục tiêu chung Đào tạo thạc sĩ khoa học có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp; có phương pháp tư duy tổng hợp và hệ...

Đào tạo Thạc sĩ Hệ thống Thông tin

1. GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo Thạc sĩ Hệ thống thông tin được xây dựng và triển khai để đáp ứng nhu cầu nguồn lực Hệ thống thông tin trình độ cao, có phẩm chất chính...

Đào tạo Tiến sĩ Công nghệ Thông tin

1. GIỚI THIỆU CHUNG      Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành công nghệ thông tin (CNTT) tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh do Bộ môn Khoa học và Kỹ...

Đào tạo Thạc sĩ Công nghệ Thông tin

1. GIỚI THIỆU CHUNG      Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ công nghệ thông tin tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh do Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật thông tin...

Đào tạo Tiến sĩ Khoa học Máy tính

1. GIỚI THIỆU CHUNG 1.1     Mục tiêu đào tạo      Đào tạo trình độ tiến sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải...

Đào tạo Thạc sĩ Khoa học Máy tính

1. GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Mục tiêu đào tạo:      Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện...