Skip to content

Sinh viên UIT - Bảo vệ khóa luận online trong mùa dịch nCoV

Trong công tác phòng chống dịch nCoV-19 hiện nay, các Trường Đại học đã áp dụng phương pháp giảng dạy trực tuyến để tiếp tục chương trình đạo tào. Tại UIT, giảng dạy trực tuyến đã được áp dụng từ nhiều năm nay với trang thiết bị hiện đại và tận dụng tối đa nguồn lực về công nghệ thông tin và truyền thông. 

Trong tuần này, sinh viên các khoa sẽ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp online như hình thức giảng dạy trực tuyến. Hội đồng thẩm định vẫn sẽ làm việc tại trường, sinh viên đăng nhập vào hệ thống theo giờ cố định đã được thông báo trước và tiến hành bảo vệ khóa luận trước hội đồng thông qua hệ thống giảng dạy trực tuyến.

Trong 1,2 ngày đầu triển khai, sinh viên và hội đồng thẩm định khóa luận có những đánh giá và phản hồi tốt về phương pháp này.