Skip to content

Thông báo về việc bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016

Thông báo số 77/TB-ĐHCNTT-TCHC: Căn cứ cơ cấu chuyên môn và ý kiến của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường thông báo số lượng giáo sư, phó giáo sư mà Trường có nhu cầu bổ nhiệm cho các đơn vị đào tạo thuộc Trường trong năm 2016 như sau:

Chi tiết thông báo vui lòng xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm: