Skip to content

Thông báo về việc quy định mức thu học phí hệ Đào tạo Đại học Chính quy đại trà, Cử nhân Tài năng, Kỹ sư Tài năng KHÓA 2021 Năm học 2021-2022 

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM); 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17/8/2016 của Giám đốc ĐHQG HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học thành viên và khoa trực thuộc ĐHQG-HCM; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21/11/2008 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc Ban hành Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-ĐHCNTT ngày 30/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ Đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính,

Trường Đại học Công nghệ Thông tin quyết định:

Điều 1. Quy định mức thu học phí hệ Đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng KHÓA 2021 trong năm học 2021-2022 như sau: 

1. Học phí học kỳ chính 24.000.000 đồng/Năm học 

2. Học phí học lại, học cải thiện điểm 720.000 đồng/Tín chỉ 

3. Học phí học mới, học lại, học cải thiện điểm 1.080.000 đồng/Tín chỉ học phí

4. Đối với các môn học có sĩ số sinh viên dưới chuẩn, học phí sẽ được áp dụng theo quy định riêng của Nhà trường. 

Điều 2. Quyết định này thay thế quyết định số 500/QĐ-ĐHCNTT ngày 06/8/2021. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn có liên quan và sinh viên hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng Khóa 2021 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/kb9Op8

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin