Skip to content

Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2015-2016

   Thực hiện Quyết định số 08/QD-DHCNTT-DBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, phòng Thanh tra-Pháp chế-Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 20/06/2016 đến ngày 18/07/2016

- Đối tượng áp dụng: Sinh viên đại học hệ chính quy đang học tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin.

- Hình thức: Khảo sát online, sinh viên dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào hệ thống daa.uit.edu.vn và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống. Quá thời hạn trên, nếu sinh viên nào chưa tham gia thực hiện khảo sát, Nhà trường sẽ có hình thức xử lý theo quy định.

- Số lượng khảo sát:

  • Đối với sinh viên đăng ký từ 4 môn học trở xuống phải thực hiện khảo sát tất cả số môn học đăng ký.
  • Đối với sinh viên đăng ký trên 4 môn học phải thực hiện khảo sát ít nhất 50% số môn học đã đăng ký
Tập tin đính kèm: