Skip to content

Đánh AUN-QA chương trình Công nghệ Thông tin và An toàn Thông tin

Tiếp nối thành công của các Khoa đã có các chương trình được đánh giá và đạt tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA, một tiêu chuẩn quốc tế thuộc Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - ASEAN University Network.

Năm 2022, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) vinh dự đón tiếp Đoàn chuyên gia AUN đánh giá chính thức đồng thời hai chương trình chuyên ngành Công nghệ thông tin và An toàn thông tin (CNTT&ATTT) thuộc hai Khoa: Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin và Khoa Mạng máy tính và Truyền thông. Hoạt động đánh giá chính thức theo tiêu chuẩn AUN-QA của hai chương trình sẽ được diễn ra từ 8-12/8/2022 theo hình thức online, bao gồm các phiên làm việc chính thức của Đoàn đánh giá, phiên phỏng vấn các bên liên quan và phiên khai mạc, bế mạc.

WebsiteDescription automatically generated

 

 

Title: Image 

 

Assessment Itinerary

The 287th Online/Remote Site Visit in the AUN-QA Programme Assessment at Vietnam National University, Ho Chi Minh City 8-12 August 2022

Time indicated below is GMT +7 (HCMC Local Time).

 

 

 

 

Time

Bachelor of Arts in Travel and Tourism Management

 

Lead Assessor: Prof. Dr. Raymund Sison (Chief)

Assessor: Assoc. Prof. Pakpong Pochanart

 

 

 

 

Time

Bachelor of Arts in Sociology

 

Lead Assessor:  Prof. Dr.-Ing. Ir., M. Eng Herman Parung

Assessor: Asst. Prof. Dr. Attachai Ueranantasun

 

 

 

 

Time

Bachelor of Information Technology

 

Lead Assessor: Prof. Wan Ahmad Kamil Mahmood, PhD

Assessor: Dr. Leni Sofia Heliani, S.T., MSc

 

 

 

 

Time

Engineer of Information Security

 

Lead Assessor: Prof. Dr. Satria Bijaksana

Assessor: Ms. Cynthia P. San Diego

 

DAY 1: MON 8 AUGUST

 

 

 

 

9.00 - 9.30

 

 

Opening Session

Welcoming Speech by representative of University Opening Remarks by representative of AUN-QA Group Photo

Zoom Meeting Link (L1):

9.30 - 10.00

Break

9.30 - 10.00

Break

9.30 - 10.00

Break

9.30 - 10.00

Break

 

 

10.00 - 12.00

Meeting with Dean, Vice-Dean, Head of SAR Team, Head of Department & Briefing by Dean

Zoom Meeting Link (L1):

 

List of Interviewee:

 

 

10.00 - 12.00

Meeting with Dean, Vice-Dean, Head of SAR Team, Head of Department & Briefing by Dean

Zoom Meeting Link (L2):

 

List of Interviewee:

 

 

10.00 - 12.00

Meeting with Dean, Vice-Dean, Head of SAR Team, Head of Department & Briefing by Dean

Zoom Meeting Link (L3):

 

List of Interviewee:

 

 

10.00 - 12.00

Meeting with Dean, Vice-Dean, Head of SAR Team, Head of Department & Briefing by Dean

Zoom Meeting Link (L4):

 

List of Interviewee:

12.00 - 13.00

Lunch

12.00 - 13.00

Break

12.00 - 13.00

Break

12.00 - 13.00

Break

 

 

13.00 - 14.30

Live Streaming of Facility Visit (Uni level) - USSH

 

 

13.00 - 14.30

Live Streaming of Facility Visit (Uni level) - UIT

Zoom Meeting Link (L1):  

Zoom Meeting Link (L3):

 

List of facility:

 

List of facility:

14.30 - 15.00

Break

14.30 - 15.00

Lunch

14.30 - 15.00

Lunch

14.30 - 15.00

Lunch

 

 

15.00 - 16.30

Live Streaming of Facility Visit

(Programme Level)

Zoom Meeting Link (L1):

 

List of facility:

 

 

15.00 - 16.30

Live Streaming of Facility Visit

(Programme Level)

Zoom Meeting Link (L2):

 

List of facility:

 

 

15.00 - 16.30

Live Streaming of Facility Visit

(Programme Level)

Zoom Meeting Link (L3):

 

List of facility:

 

 

15.00 - 16.30

Live Streaming of Facility Visit

(Programme Level)

Zoom Meeting Link (L4):

 

List of facility:

 

 

16.30 onwards (flexible)

Assessors’ Internal Meeting

 

Zoom Meeting Link (L1):

 

 

 

DAY 2: TUE 9 AUGUST

 

 

 

 

9.00-10.00

 

Support Staff Interview (University Level) - USSH

 

 

 

 

 

 

 

 

9.45 - 11.15

 

 

 

 

 

Support Staff Interview (University Level) - UIT and faculty/programme level

 

 

Zoom Meeting Link (L1):

 

List of Interviewee:

 

10.00-10.15

 

Break

10.00-10.15

 

Break

 

 

 

 

 

10.15 - 11.15

Support Staff Interview (Faculty/Programme Level)

 

Zoom Meeting Link (L1):

 

 

List of Interviewee:

 

 

 

 

10.15 - 11.15

Support Staff Interview (Faculty/Programme Level)

 

Zoom Meeting Link (L2):

 

 

List of Interviewee:

 

 

Zoom Meeting Link (L3):

 

 

List of Interviewee:

 

11.15 - 12.15

Lunch

11.15 - 12.15

Lunch

11.15 - 12.15

Lunch

11.15 - 12.15

Lunch

 

 

 

 

 

12.15 - 13.45

Student (Year 1,2 interview)

 

Zoom Meeting Link (L1):

 

 

 

List of Interviewee:

 

 

 

 

12.15 - 13.45

Student (Year 1,2 interview)

 

Zoom Meeting Link (L2):

 

 

 

List of Interviewee:

 

 

 

 

12.15 - 13.45

Student (Year 1,2 interview)

 

Zoom Meeting Link (L3):

 

 

 

List of Interviewee:

 

 

 

 

12.15 - 13.45

Student (Year 1,2 interview)

 

Zoom Meeting Link (L4):

 

 

 

List of Interviewee:

 

13.45 - 14.15

Break

13.45 - 14.15

Break

13.45 - 14.15

Break

13.45 - 14.15

Break

 

 

 

14.15 - 15.45

Student (Year 3,4 interview)

Zoom Meeting Link (L1): List of Interviewee:

 

 

14.15 - 15.45

Student (Year 3,4 interview)

Zoom Meeting Link (L2): List of Interviewee:

 

 

14.15 - 15.45

Student (Year 3,4 interview)

Zoom Meeting Link (L3): List of Interviewee:

 

 

14.15 - 15.45

Student (Year 3,4 interview)

Zoom Meeting Link (L4): List of Interviewee:

 

 

 

15.45 onwards (flexible)

 

Assessors’ Internal Meeting

 

 

Zoom Meeting Link (L1):

 

 

DAY 3: WED 10 AUGUST

 

 

 

 

9.00 - 10.-30

 

Academic Staff interview

Zoom Meeting Link (L1): List of Interviewee:

 

 

 

9.00 - 10.-30

 

Academic Staff interview

Zoom Meeting Link (L2): List of Interviewee:

 

 

 

9.00 - 10.-30

 

Academic Staff interview

Zoom Meeting Link (L3): List of Interviewee:

 

 

 

9.00 - 10.-30

 

Academic Staff interview

Zoom Meeting Link (L4): List of Interviewee:

 

10.30 - 11.00

Break

10.30 - 11.00

Break

10.00 - 10.30

Break

10.00 - 10.30

Break

 

 

 

 

 

 

11.00 - 12.30

Alumni interview

 

Zoom Meeting Link (L1):

 

 

List of Interviewee:

 

 

 

 

11.00 - 12.30

Alumni interview

 

Zoom Meeting Link (L2):

 

 

List of Interviewee:

 

 

 

 

11.00 - 12.30

Alumni interview

 

Zoom Meeting Link (L3):

 

 

List of Interviewee:

 

 

 

 

11.00 - 12.30

Alumni interview

 

Zoom Meeting Link (L4):

 

 

List of Interviewee:

12.30 - 13.30

Lunch

12.30 - 13.30

Lunch

12.30 - 13.30

Lunch

12.30 - 13.30

Lunch

 

 

 

 

13.30 - 15.00

Employer interview

 

Zoom Meeting Link (L1):

 

 

List of Interviewee:

 

 

 

 

13.30 - 15.00

Employer interview

 

Zoom Meeting Link (L2):

 

 

List of Interviewee:

 

 

 

 

13.30 - 15.00

Employer interview

 

Zoom Meeting Link (L3):

 

 

List of Interviewee:

 

 

 

 

13.30 - 15.00

Employer interview

 

Zoom Meeting Link (L4):

 

 

List of Interviewee:

 

 

15.00 onwards (flexible)

Assessors’ Internal Meeting

 

Zoom Meeting Link (L1):

 

DAY 4: THU 11 AUGUST

 

 

9.00 - 11.00

Document review of AUN-QA Assessors

 

 

Zoom Meeting Link (L1): xxx

 

 

9.00 - 11.00

Document review of AUN-QA Assessors

 

 

Zoom Meeting Link (L2): xxx

 

 

9.00 - 11.00

Document review of AUN-QA Assessors

 

 

Zoom Meeting Link (L3): xxx

 

 

9.00 - 11.00

Document review of AUN-QA Assessors

 

 

Zoom Meeting Link (L4): xxx

11.00 - 11.30

Break

11.00 - 11.30

Break

11.00 - 11.30

Break

11.00 - 11.30

Break

 

 

11.30 - 13.30

 

Clarification with SAR team

 

 

Zoom Meeting Link (L1): xxx

 

 

11.30 - 13.30

 

Clarification with SAR team

 

 

Zoom Meeting Link (L2): xxx

 

 

11.30 - 13.30

 

Clarification with SAR team

 

 

Zoom Meeting Link (L3): xxx

 

 

11.30 - 13.30

 

Clarification with SAR team

 

 

Zoom Meeting Link (L4): xxx

13.30 - 14.30

Lunch

13.30 - 14.30

Lunch

13.30 - 14.30

Lunch

13.30 - 14.30

Lunch

 

14.45 onwards (flexible)

Assessors’ Internal Meeting

Zoom Meeting Link (L1):

 

DAY 5: FRI 12 AUGUST

 

 

 

 

9.00 - 11.30

Closing Session

Preliminary Findings of the Result Presentation by the AUN-QA Assessor Team Wrap-up Presentation by the Chief Assessor

Closing Remarks by AUN-QA representative Closing Remarks by University representative Group Photo