Skip to content

Thông báo về việc Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 NH 2021-2022

Khoa Mạng Máy tính và và Truyền thông thông báo về việc đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2021-2022 như sau:

  • Sinh viên đã đăng ký học phần thực hiện Đăng ký và Tham gia thực tập tại doanh nghiệp theo Quy trình thực tập chính thức đã được công bố ngày 01/07/2019.

  • Sinh viên tự chủ động liên hệ Giảng viên hướng dẫn và thực hiện các bước thu thập thông tin doanh nghiệp, báo cáo với Giảng viên hướng dẫn theo hướng dẫn cụ thể tại quy trình thực tập.

  • Sinh viên điền thông tin theo Biểu mẫu: https://bom.to/1klKsP đến hết ngày 07/11/2021.

Danh sách Giảng viên hướng dẫn Thực tập doanh nghiệp xem tại link: https://nc.uit.edu.vn/giao-vu/thong-bao-hoc-vu/thong-bao-v-v-dang-ky-thuc-tap-doanh-nghiep-hk1-nh-2021-2022.html

Các văn bản, biểu mẫu kèm theo:

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/mQyMUW

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin