Skip to content

Báo cáo thực tập của khoa Khoa học máy tính_BCU

Khoa Khoa học máy tính dự kiến sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực tập doanh nghiệp của sinh viên chương trình BCU vào ngày 30/6/2022, tại Phòng họp Khoa KHMT (E5.3) từ 13h00.

Mỗi nhóm sẽ báo cáo trong 10 phút và cần chuẩn bị nhận xét doanh nghiệp theo mẫu đã công bố. Sinh viên lưu ý để thực hiện theo đúng yêu cầu của Khoa.

Thông tin chi tiết: https://oep.uit.edu.vn/vi/bao-cao-thuc-tap-cua-khoa-khoa-hoc-may-tinhbcu

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin