Skip to content

Chiến lược phát triển

Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2012-2016 của trường, xem chi tiết chiến lược tại đây.

Để hiện thực hóa chiến lược này, trường đã và đang tiến hành tin học các hoạt động quản lý.

Chiến lược phát triển UIT

Tổng quan về các hệ thống thông tin, quản lý của nhà trường