Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.O11 & SE121.O11.PMCL, Đồ án 2 SE122.O11 và SE122.O11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 từ nay đến ngày 17/09/2023 theo link sau: 

Đăng ký đề tài ĐA1 hk1 nh 2023 - 2024: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7DF539SvMlNwd4WHEZWhKcGetgwnTzMifN7u3OA5dvieUA/formrestricted

Đăng ký đề tài ĐA2 hk1 nh 2023 - 2024:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbP2TS5x9jVelsRm0uKl401x2KheW8tUBLZNUi_GxcD_pmzQ/formrestricted

Danh sách đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2023 - 2024: 

DS đề tài ĐA1 hk1 nh 2023 - 2024: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16AqYOL2-FVenJR2EkOCOxKH9RXvoFrMW/edit#gid=426702388

DS đề tài ĐA2 hk1 nh 2023 - 2024: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ExU-M47sWz5LCQ5JBZipcSOnj3tvv8yz/edit?rtpof=true&sd=true

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2023 - 2024: 

Kết quả ĐK đề tài ĐA1 hk1 nh 2023 - 2024: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d6VbPp-FGFDBnNrs2AjiBPsql0UE52YhKUhWgJk9qpM/edit#gid=577455616

Kết quả ĐK đề tài ĐA2 hk1 nh 2023 - 2024: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nlMub105d6UILFHxQcBcl4AN1X7xTH3utUOvPs_YZxU/edit#gid=1688229827

Thông tin chi tiết: http://se.uit.edu.vn/vi/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin