Skip to content

Phòng TTPC-ĐBCL thông báo về việc tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm (2012 - 2015) thực hiện hoạt động khảo sát lấy ý kiến người học

Phòng TTPC-ĐBCL thông báo về việc tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm (2012 - 2015) thực hiện hoạt động khảo sát lấy ý kiến người học (xem File đính kèm).
 
Thời gian tổ chức: 8h00 đến 10h30 ngày 07/10/2015
Địa điểm: Hội trường E Trường ĐHCNTT
Tập tin đính kèm: