Skip to content

Thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2021-2022 - Khoa Kỹ thuật Máy tính 

Khoa Kỹ thuật  Máy tính thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau: 

  • Sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp theo quy định chung của trường. 
  • Khóa luận tốt nghiệp với tối đa 2 sinh viên/1 đề tài. Sinh viên tự tìm bạn để tạo nhóm làm khóa luận.  
  • Đề tài khóa luận tốt nghiệp phải có liên quan đến các lĩnh vực của Khoa và sinh viên có thể lựa chọn đề tài trong danh sách đề tài đã được Khoa duyệt thông qua hoặc đề xuất đề tài với cán bộ hướng dẫn và báo cáo về Khoa.
  • Sinh viên có thể nhận đề tài và cán bộ hướng dẫn ở những nơi khác (ví dụ nơi thực tập, công ty đang làm) với điều kiện đề tài phù hợp và phải có thêm 1 cán bộ của Trường đồng hướng dẫn và có bằng Thạc sỹ trở lên.
  • Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp tiến hành liên hệ với giảng viên hướng dẫn, đăng ký làm đề tài khóa luận tốt nghiệp theo mẫu ‘KTMT_KLTN_Phu luc 1_De cuong chi tiet KLTN’, đề cương chi tiết phải đánh bằng máy tính, tối đa 4 trang giấy A4 và gửi về khoa theo đúng mốc thời gian qui định. Đề cương chi tiết gửi về khoa phải có đầy đủ chữ ký sống của tất cả sinh viên và giảng viên hướng dẫn.
  • Sinh viên đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng anh phải nộp đề cương chi tiết bằng tiếng Anh.
  • Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nộp trễ các giấy tờ theo thời gian quy định

Các biểu mẫu khóa luận tốt nghiệp xem tại link: http://ce.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/250-quy-trinh-ba-bi-u-m-u-trinh-bay-khoa-lu-n-t-t-nghi-p

Link nộp đề cương chi tiết: https://forms.gle/aPN15oBj3RJRJwdN7

Quy định chi tiết xem tại file đính kèm: 

Download this file (Thong bao lam KLTN_HK1_2021-2022.pdf)Thong bao lam KLTN_HK1_2021-2022.pdf

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/rVLtUt

  • Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin

 


  •