Skip to content

Thông báo về việc nộp Khóa luận tốt nghiệp HK2, 2020-2021 (bản hoàn chỉnh) Khoa Kỹ thuật Máy tính

Khoa Kỹ thuật Máy tính vừa gửi đến sinh viên thông báo về việc nộp bản hoàn chỉnh khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau:  

Sinh viên xem quy trình nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp sau khi bảo vệ cho Trường: https://bom.to/kFQPDOxMiBbTpS

Sinh viên nộp thêm file báo cáo Khóa luận tốt nghiệp cho Khoa gồm có các nội dung sau: Báo cáo khóa luận (pdf và docx), Trình bày (powerpoint), Bản thiết kế phần cứng (nếu có), Bản thiết kế phần mềm (nếu có), Video chạy demo:

Sau trang bìa phụ cuốn Khóa luận tốt nghiệp có trang Thông tin hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên xem số quyết định thành lập hội đồng để điền thông tin vô trang này:

  • Chất lượng cao: Quyết định số 462/QĐ-ĐHCNTT ngày 23 tháng 07 năm 2021.

  • Chính quy đại trà: Quyết định số 466/QĐ-ĐHCNTT ngày 23 tháng 07 năm 2021.

Hạn nộp Khóa luận tốt nghiệp  đến hết ngày 08/08/2021. Sinh viên khi hoàn thành công tác nộp Khóa luận tốt nghiệp cho Trường thì hệ thống mới cấp quyền cho khoa cập nhật điểm Khóa luận tốt nghiệp.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/viSn8a1Xc9pJWk

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin