Skip to content

Thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt tháng 10 năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có Quyết định tuyên dương và khen thưởng cho các học viên có bài báo nghiên cứu khoa học. Phòng đã chuyển hồ sơ cộng điểm sang Phòng Đào tạo, và hồ sơ khen thưởng qua phòng KHTC.

 Chi tiết tại: NCKH SV NĂM 2022 - Google Drive

Thông tin chi tiết: https://fit.uit.edu.vn/index.php/tin-tuc/thong-bao-he-dai-hoc/6131-thong-bao-xet-kinh-phi-h-tr-va-khen-thu-ng-nghien-c-u-khoa-h-c-sinh-vien-d-t-thang-10-nam-2022

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin