Skip to content

Thông tin kết quả xét đạt chuẩn chức danh GS/PGS

Năm 2019, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM (ĐHCNTT) có 03 ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở (HĐGSCS) Trường ĐHCNTT.

Vào ngày 06/08/2019, các ứng viên đã trình bày báo cáo khoa học tổng quan của mình tại HĐGSCS Trường ĐHCNTT. Sau khi trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ về hồ sơ của các ứng viên; trao đổi trực tiếp với các ứng viên về những nội dung trình bày trong báo cáo khoa học tổng quan và các nội dung liên quan về chuyên môn, nghiệp vụ của các ứng viên, HĐGSCS Trường ĐHCNTT đã thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư bằng hình thức bỏ phiếu tín nhiệm.

Danh sách các ứng viên đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư:

TT

Họ và tên ứng viên

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị

Chức danh đăng ký

Ngành

Bản đăng ký

1

TS. Lê Đình Duy

06/10/1974

Trưởng phòng Đào tạo

Sau Đại học & Khoa học Công nghệ,

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

PGS

Công nghệ Thông tin

Tải về

2

TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân

14/10/1981

Trưởng phòng Đào tạo Đại học,

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

PGS

Công nghệ Thông tin

Tải về

3

TS. Nguyễn Minh Sơn

30/07/1978

Trưởng khoa Kỹ thuật Máy tính,

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

PGS

Công nghệ Thông tin

Tải về