Skip to content

Hội nghị - Hội thảo

Thông báo về Hội nghị ACM IMCOM (ICUIMC) 2015

  Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN thông báo về Hội nghị ACM IMCOM (ICUIMC) 2015 như sau: Thời gian tổ chức: ngày 08-10/01/2015; Địa điểm: Bali, Indonesia Mọi thông tin về Hội nghị được cập nhập tại địa chỉ...

Hội nghị quốc tế "The 2014 International Conference on Advanced...

Hội nghị quốc tế "The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Hanoi, Vietnam" - Thời gian: từ ngày 15/10 đến ngày 17/10/2014. - Địa điểm: Hà Nội - Hạn nộp bài: Chậm...

Hội nghị - Hội thảo 2012

2012 Computational Collective Intelligence Technologies and Applications - ICCCI 2012 The 4th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems – ACIIDS 2012 Thông báo số 1 - Hội thảo...