Skip to content
Chúc mừng đội tuyển UIT đã đạt giải 3 ACM/ICPC Asia HCMC cho Việt Nam

Khoa học công nghệ

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 2)

 Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 2) như sau:

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn

- Tổ chức: là các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu theo quy định tại Điều 8 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cá nhân: Cá nhân thuộc các tổ chức nêu trên, có đủ điều kiện theo quy định tại  Điều 4 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài trong Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2015 (đợt 2) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 1827/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2014.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm:

a) Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, trong đó nêu rõ cam kết hỗ trợ cho chủ trì đề tài.

b) Thuyết minh đề tài: 12 bản (1 bản gốc, 11 bản sao) lập theo Mẫu 4, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh đề tài phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu.

c) Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: 12 bản (1 bản gốc, 11 bản sao)  theo Mẫu 5, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu xác nhận.

Công văn, Thuyết minh đề tài và Thuyết minh tiềm lực khoa học đóng thành một quyển, sử dụng bìa mềm, không giấy bóng kính.

3. Đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân, tên tổ chức gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục tuyển chọn, tên đề tài tham gia tuyển chọn.

Việc đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài được thực hiện tuần tự theo các bước sau:

a) Đơn vị chủ trì thực hiện đăng ký thông tin về cá nhân tham gia tuyển chọn đề tài qua mạng Internettại địa chỉ http://qlkhcn.moet.gov.vn. Các đơn vị sử dụng tài khoản đã được cấp khi đề xuất đề tài để đăng nhập phần mềm, trường hợp đơn vị chưa có tài khoản đề nghị liên hệ qua địa chỉ email:nhthanh@moet.edu.vn để đăng ký tài khoản.

b) Đơn vị chủ trì gửi hồ sơ về địa chỉ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường  - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phòng 303 Nhà C) Số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Hồ sơ tham gia tuyển chọn có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Đối với những hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời hạn nộp hồ sơ căn cứ dấu nhận gửi của cơ quan bưu chính.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn và thông tin về cá nhân tham gia tuyển chọn đã được đăng ký tại địa chỉhttp://qlkhcn.moet.gov.vn. Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ cũ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ và thông tin về cá nhân đăng ký tuyển chọn trên mạng Internet. Mọi bổ sung, sửa đổi phải được thực hiện trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tham gia tuyển chọn.

            4. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn:trước 16 giờ 00 ngày 20/06/2014 (thứ sáu).

           5. Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Văn Châu – Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Điện thoại: 04 – 38684272, 0912337219; Email:nvchau@moet.edu.vn.

Download:

-Công văn 2764/BGDĐT-KHCNMT,29/5/2014;

-Quyết định 1827/QĐ-BGDĐT, 27/5/2014;

-Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010.

 

Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2015

Căn cứ văn bản số 1182/UBND-VX ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2015; Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015 và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ trong xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo mời các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh đề xuất đề tài, dự án năm 2015

Các định hướng:

- Lĩnh vực khoa học môi trường

- Lĩnh vực khoa học công nghiệp và công nghệ thông tin

- Lĩnh vực Công nghệ sinh học và khoa học nông nghiệp

- Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

- Lĩnh vực khoa học y dược

Phiếu đề xuất đề tài, dự án (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, số 35 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt, Lâm Đồng trước ngày 31/5/2014 để Sở tổng hợp trình Hội đồng xác định nhiệm vụ xem xét.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài Tỉnh vì sự phát triển khoa học – công nghệ của địa phương.

Thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - Điện thoại: 063.3822106 để được hướng dẫn cụ thể.

Download  Thông báo và phiếu đề xuất

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 1)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 1) như sau:

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn

- Tổ chức: là các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu theo quy định tại Điều 8 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cá nhân: Cá nhân thuộc các tổ chức nêu trên, có đủ điều kiện theo quy định tại  Điều 4 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài trong Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2015 (đợt 1) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 1613/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2014.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm:

a) Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, trong đó nêu rõ cam kết hỗ trợ cho chủ trì đề tài.

b) Thuyết minh đề tài: 12 bản (1 bản gốc, 11 bản sao) lập theo Mẫu 4, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh đề tài phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu.

c) Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: 12 bản (1 bản gốc, 11 bản sao)  theo Mẫu 5, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu xác nhận.

Công văn, Thuyết minh đề tài và Thuyết minh tiềm lực khoa học đóng thành một quyển, sử dụng bìa mềm, không giấy bóng kính.

3. Đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân, tên tổ chức gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục tuyển chọn, tên đề tài tham gia tuyển chọn.

Việc đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài được thực hiện tuần tự theo các bước sau:

a) Đơn vị chủ trì thực hiện đăng ký thông tin về cá nhân tham gia tuyển chọn đề tài qua mạng Internet tại địa chỉ http://qlkhcn.moet.gov.vn. Các đơn vị sử dụng tài khoản đã được cấp khi đề xuất đề tài để đăng nhập phần mềm, trường hợp đơn vị chưa có tài khoản đề nghị liên hệ qua địa chỉ email: nhthanh@moet.edu.vn để đăng ký tài khoản.

b) Đơn vị chủ trì gửi hồ sơ về địa chỉ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường  - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phòng 303 Nhà C) Số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Hồ sơ tham gia tuyển chọn có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Đối với những hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời hạn nộp hồ sơ căn cứ dấu nhận gửi của cơ quan bưu chính.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn và thông tin về cá nhân tham gia tuyển chọn đã được đăng ký tại địa chỉ http://qlkhcn.moet.gov.vn. Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ cũ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ và thông tin về cá nhân đăng ký tuyển chọn trên mạng Internet. Mọi bổ sung, sửa đổi phải được thực hiện trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tham gia tuyển chọn.

            4. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 16 giờ 00 ngày 06/06/2014 (thứ sáu).

           5. Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Văn Châu – Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Điện thoại: 04 – 38684272, 0912337219; Email: nvchau@moet.edu.vn.

            6. Lưu ý: Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các mẫu biểu liên quan được đăng tải trên website: http://www.moet.gov.vn.

Download:

- Công văn 2428/BGDĐT-KHCNMT,14/5/2014;

- Quyết định 1613/QĐ-BGDĐT, 12/5/2014.

 

Thông báo: Triển lãm giới thiệu sản phẩm sáng tạo của sinh viên và giảng viên ĐHQG-HCM

Nhằm mục đích chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, đồng hướng đến kỹ niệm 20 năm thành lập Đại học Quốc gia TP.HCM, ĐHQG-HCM phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đồng tổ chức "Triển lãm giới thiệu sản phẩm sáng tạo và kết nối doanh nghiệp-ĐHQG-HCM"

- Tên triển lãm: "Triển lãm giới thiệu sản phẩm sáng tạo và kết nối doanh nghiệp-ĐHQG-HCM";

- Thời gian: ngày 16/5/2014;

- Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM;

Chương trình: đính kèm.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung về KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc thực hiện từ năm 2015

 

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung về KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc thực hiện từ năm 2015.

Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung: cần đáp ứng nhu cầu giải quyết các vấn đề cấp thiết của Việt Nam, đồng thời là thế mạnh của phía Hàn Quốc, lĩnh vực ưu tiên hợp tác bao gồm:

   - Công nghệ Cơ điện tử;

   - Công nghệ Sinh học;

   - Công nghệ Nano;

   - Công nghệ Môi trường;

   - Công nghệ Thông tin.

Quý Thầy/Cô vui lòng gửi hồ sơ đề xuất về Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trước ngày 12 tháng 5 năm 2014.

Đề xuất nhiệm vụ được xây dựng theo Phụ lục I (gửi kèm) bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Đề cương thuyết minh nhiệm vụ gửi 04 bản in hợp lệ và file điện tử (về địa chỉ email: qlkh@uit.edu.vn).

Download:

   - Thông báo

   - Mẫu thuyết minh Tiếng Việt

   - Mẫu thuyết minh Tiếng Anh

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN

 

Sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ mục tiêu và nội dung đề xuất của Ban chủ nhiệm các chương trình Khoa học – Công nghệ TP.Hồ Chí Minh nhằm triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu mục tiêu và nội dung tập trung ưu tiên cho kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015 theo các lĩnh vực chủ yếu sau đây và các quy định các điều kiện cho cá nhân và tổ chức tham gia sơ tuyển đề tài, dự án.

Số lượng hồ sơ đăng ký: mỗi bộ gồm 01 bản gốc, 11 bản sao và  01 CD.

Thời hạn nhận hồ sơ sơ tuyển: đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Mọi thông tin, chi tiết  xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và công nghệ:

1.  Ông Nguyễn Kỳ Phùng : Trưởng phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 39325901

2.  Ông Phạm Văn Xu: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 39325809

Website của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

Download:

 Mục tiêu và nội dung của các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015 (Phụ lục 1 đính kèm).

Các quy định, điều kiện tham gia sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ (Phụ lục 2 đính kèm).

Các biểu mẫu đăng ký tham gia sơ tuyển (Phụ lục 3 đính kèm).

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 của tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện Công văn số 653/ĐHQG-KHCN ngày 21 tháng 4 năm 2014 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Vĩnh Long năm 2015, Trường ĐH CNTT thông báo đến toàn thể Quý Thầy/Cô như sau:

Việc đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh cần bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và các yêu cầu thực tiễn đặt ra tại địa phương, nhằm khai thác tốt các nguồn lực, tạo bước đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phục vụ thiết thực các mục tiêu và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của Tỉnh.

Các đề xuất đề tài, dự án KHCN tỉnh Vĩnh Long năm 2015 xin gửi về các địa chỉ sau trước ngày 30/5/2014 (Văn bản giấy và file điện tử)

1. Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long-Số 111 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Email: qlkhvinhlong2012@gmail.com, Điện thoại: 0703.827201;

2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, Email: khcn@vnuhcm.edu.vn, Điện thoại: 0837242160+1363;

3. Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN, Trường ĐH CNTT, Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, Email: qlkh@uit.edu.vn, Điện thoại: 0837252002+115.

 Download

Thông báo đề xuất

Phiếu đề xuất

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN

Thông báo về buổi nói chuyện của Giáo sư Michel Mayor

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 535/ĐHQG-KHCN ngày 01/4/2014 về việc thông báo buổi nói chuyện của Giáo sư Michel Mayor về chủ đề: "Other Worlds in the Universe?" (Tồn tại nền văn minh ngoài trái đất?)

Nội dung chi tiết mời Quý Thầy/Cô xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN

Hội nghị quốc tế "The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Hanoi, Vietnam (ATC'14)"

Hội nghị quốc tế "The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Hanoi, Vietnam"
- Thời gian: từ ngày 15/10 đến ngày 17/10/2014.
- Địa điểm: Hà Nội
- Hạn nộp bài: Chậm nhất là ngày 30/04/2014
Mọi thông tin chi tiết về Hội nghị Quý Thầy/ Cô, Anh/ Chị vui lòng xem thông tin bên dưới hoặc tham khảo trang web:www.rev-conf.org

Dear Colleagues,

Please accept our apologies if you receive multiple copies of this CFP.

*******************************************************************************************
CFP: The International Conference on Advanced Technologies for Communications 2014 (ATC'14)
October 15-17, 2014, Hanoi, Vietnam.
www.rev-conf.org
*******************************************************************************************
The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) is an annual conference series, co-organized by the Radio Electronics Association of Vietnam (REV) and the IEEE Communications Society (IEEE ComSoc). The goal of the series is twofold: to foster an international forum for scientific and technological exchange among Vietnamese and worldwide scientists and engineers in the fields of electronics, communications and related areas, and to gather their high-quality research contributions. In 2014, ATC wil be held in Hanoi during October 15–17 and hosted by Posts and Telecommunications Institute of Technology. The conference will feature prominent invited speakers as well as papers by top researchers in the field from all over the world.

***Important Dates***
- Manuscript submission: April 30, 2014
- Notification of acceptance: July 30, 2014
- Camera-ready submission: August 30, 2014

The conference program includes the regular tracks and special sessions spread over three days. In addition, a number of tutorial sessions will be scheduled on the day before the conference starts. Authors are invited to submit original unpublished papers. Topics of interest include but are not limited to:
***Communications track
- Communication Theory
- Information & Coding Theory
- Communication Quality, Reliability & Modeling
- Communications & Information Security
- Wireless Communications
- Optical Communication & Networking
***Microwave & Antennas track
- Antennas & Propagation
- Microwave Theory & Techniques
- RF, Microwave Systems and Applications
***Networks track
- Ad Hoc & Sensor Networks
- Computer Communications
- Satellite Communications
- Network Operations & Management
- Communication Switching & Routing
- Emergency Communications
***Biomedical Engineering
- Bio-signal processing
- Telemedicine and E-hospital
- Biomechanics
***Electronics track
- Analog and Mixed-Signal Circuits
- Embedded Systems, IP & Systems Design
- Synthesis, Optimization, Verification & Testing
- Consumer and Multimedia Systems
- Circuits and Systems for Communications
***Signal Processing track
- Signal and Image Processing
- Speech and Video Processing
- Signal Processing for Communications
***Signal Processing track
- Signal and Image Processing
- Speech and Video Processing
- Signal Processing for Communications
***Special Session on «Computational Science and Computational Intelligence»
- Big data and data analytics
- Soft computing
- Machine learning and data mining
- Image processing and computer vision
- High performance computing
- Natural language processing
- Information security
- Computational biology and bioinformatics
- Modeling and simulation
- Information retrieval
- Artificial intelligence

***Submission Guidelines***
All papers must be submitted electronically, in PDF format, and uploaded on EDAS. The direct link for paper submission is at http://edas.info/N16379. The submissions should be formatted with single-spaced, double-column pages using at least 10 pt (or higher) size fonts on A4 or letter pages in IEEE style format. Detailed formatting and submission instructions will be available on the conference web site (http://www.rev-conf.org/authors/submission-guidelines.html).

***Organization Committee***
Honorary chairs
Nguyen Van Ngo, REV, Honorary President
Do Trung Ta, KC.01 Program, VN

Steering chairs
Phan Anh, Bac Ha International Univ.,  REV
Vijay Bhargava, UBC, Canada, ComSoc
Hoang Minh, Posts & Telecom. Inst. Tech., VN

General chairs
Robert W. Heath, The Uni. Texas at Austin, US
Nguyen Xuan Quynh, REV, VN
Le Huu Lap, Posts & Telecom. Inst. Tech., VN

Technical program chairs
Arumugam Nallanathan, King's College London, UK
Trung Q. Duong, Queen’s University Belfast, UK
Vo Nguyen Quoc Bao, Posts & Telecom. Inst. Tech., VN

Local arrangements
Vu Tuan Lam, Posts & Telecom. Inst. Tech., VN.
----------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 1: Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM lần thứ 9, ngày 21/11/2014

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính gửi Quý Thầy/Cô Thông báo số 1: Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM lần thứ 9. 

Nội dung chi tiết: xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN

Trang

Đăng kí nhận RSS - Khoa học công nghệ