Skip to content

[TCHC] 138/TB-ĐHCNTT - Thông báo tuyển dụng nhân sự (đợt 4) năm 2022

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, là một trong những trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin. Hiện nay, Trường có nhu cầu tuyển dụng (Xem tập tin đính kèm).

Tập tin đính kèm: