Skip to content

Một số nội dung liên quan đến lớp 4 bài Lý luận chính trị

Văn phòng Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn về một số nội dung liên quan đến lớp 4 bài Lý luận chính trị, cụ thể như sau:

       1. Các cơ sở Đoàn thực hiện rà soát lại đoàn viên đăng ký tham gia học tập theo đúng đối tượng đã nêu trong kế hoạch số 19-KH/ĐTN-BTG ngày 16/11/2021, trong đó chỉ có đoàn viên mới tham gia lớp các bài lý luận chính trị, sinh viên chưa phải là đoàn viên không được tham gia lớp này.

         2. Triển khai cho các đoàn viên: Đối với Đoàn viên đã có Giấy chứng nhận các bài lý luận chính trị không phải học lại. Đối với Đoàn viên đã học các bài lý luận chính trị nhưng thi không đạt thì chỉ thi lại không cần đăng ký học lại. Triển khai cho các đoàn viên đã có giấy chứng nhận các bài lý luận chính trị, đã từng học nhưng thi không đạt, đăng ký rút tên khỏi các lớp tại đường dẫn: https://forms.gle/cpmCxuwAL5eFvkya6

          3. Trước tình hình số lượng học viên đăng ký các lớp ngày 26 và 27/11/2021 vượt quá quy định (400 – 500 học viên/lớp), Ban Tổ chức lớp sẽ thực hiện tách lớp đối với 02 lớp này và thành lập 02 lớp bổ sung vào tối ngày 28 và 29/11/2021 (18g30 – 21g30). Các cơ sở Đoàn tiến hành cho đoàn viên đăng ký bổ sung tại đường dẫn: https://forms.gle/KwnkQsprZxbVc9Tj7 đến 17g00 ngày 23/11/2021.

          4. Ban Tổ chức lớp sẽ gửi mã vào lớp cho tất cả các học viên đã đăng ký thành công trước 02 ngày đối với mỗi lớp học.

          5. Thay đổi thời gian thi đánh giá 04 bài lý luận chính trị vào lúc 08g00 – 23g00 ngày 30/11/2021 thông qua hệ thống website môn học courses.uit.edu.vn.

         Kính đề nghị các đồng chí Thường trực cơ sở Đoàn triển khai cho đoàn viên đúng nội dung của Thông báo.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitre.uit/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin